Tag Archives: županije aplikacija otvoreni proračun

Županije aplikacijom „Otvoreni proračun“ i dalje transparentnije od većine lokalnih jedinica

Prije nekoliko mjeseci Institut za javne financije proveo je istraživanje o transparentnosti proračuna za 2015. godinu u kojemu su se županije pokazale kao najtransparentnije jedinice. Uz odlične podatke iz istraživanja Instituta koji idu u prilog dobrom funkcioniranju jedinica regionalne samouprave, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk najavio je novi projekt, „Otvoreni proračun“, koji pokreće Zajednica u suradnji s tvrtkom Coin, a tiče se upravo transparentnosti proračunskih podataka.

 

Županije žele građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava. Projekt „Otvoreni proračun“ ima dva osnovna cilja.  Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, bit će to prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz. To je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu.

 

Prema podacima Ministarstva financija proizlazi da je u rashodima i izdacima svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini udio gradova bio 66 posto, općina 17 posto i županija 17 posto. No, ako se iz proračuna izdvoje sredstva namijenjena proračunskim korisnicima, jasno je vidljivo da u rashodima svih lokalnih proračuna županije sudjeluju sa svega 13 posto. Skoro 40 posto iznosa županijskih proračuna prenosi se županijskim korisnicima o kojima brinu županije.

 

 

Rashodi i izdaci u 2015. godini  
  u milijunima kn
  Rashodi i izdaci      Prijenosi proračunskim korisnicima  Rashodi i izdaci bez Prijenosa  
Gradovi 15.168   66% 3.760 11.408 66%
Općine 3.822   17% 164 3.658 21%
Županije 3.769   17% 1.514 2.255 13%
Ukupno (kn) 22.759   100% 5.438 17.321 100%

 

 

„Županije najveći dio sredstava izdvajaju za obrazovanje te zdravstvo i socijalnu zaštitu što u 2015. godini iznosi čak 56 posto od ukupnih županijskih proračuna. To jasno pokazuje da sukladno svojim mogućnostima, županije prepoznaju prioritete lokalne zajednice„ naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Pauk.

 

Ostvarenje po funkcijskoj klasifikaciji u 2015. godini   
u milijunima kn
   
Opće javne usluge 611 16%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 130 3%
Obrazovanje 1.340 36%
Ekonomski poslovi 447 12%
Rekreacija, kultura i religija 166 4%
Socijalna zaštita 281 7%
Zdravstvo 479 13%
Zaštita okoliša 141 4%
Javni red i sigurnost 31 1%
Obrana 0 0%
Ostalo (izdaci) 143 4%
UKUPNO (rashodi i izdaci) 3.769 100%

 

Sredstva za jedinice lokalne i regionalne samouprave u 2015. godini smanjena su u odnosu na 2014. godinu za čak 1,7 milijardi kuna. Najveće smanjenje na prihodovnoj strani jedinica dogodilo se na poziciji prihoda od poreza i prireza na dohodak, što je posljedica izmjene Zakona o porezu na dohodak.

 

„Izmjenom ovog Zakona najviše su oštećene županije jer je za pretpostaviti da su gradovi i općine taj gubitak djelomično nadomjestili povećanjem stope prireza, što kod županija nije moguće“ komentirao je Pauk.

 

 

Porez i prirez na dohodak
u milijunima kn
2014. 2015. Razlika 15/14 Indeks 15/14
Gradovi 8.653 7.697 -956 89
Općine 1.266 973 -293 77
Županije 1.603 1.177 -426 73
Ukupno  11.522 9.847 -1.675 85

 

Izvor podataka su podaci “Ostvarenje proračuna JLP(R)S koje objavljuje Ministarstvo financija”, a podatke je obradila tvrtka Coin d.o.o.  koja je partner Hrvatske zajednice županija u projektu“Otvoreni proračun“. Svim građanima dostupan je i osnovni modul CROračuna na adresihttp://croracun.hr/ te putem web stranica Hrvatske zajednice županija.